विज्ञपन दर

1.       General  Commercial  Rate :

Duration                                                               Amount

 20 Sec.                                                       30/- per spot

 30 Sec.                                                       50/- per spot

 45 Sec.                                                       75/- per spot

 60 Sec.                                                       100/- per spot

 

 

2.     Commercial Programme  Sponsorship :

 

Time           Cost Per Programme                       Free Commercial Time

1 hrs                     2500/-                                                12 minute

1 hrs                     2000/-                                                 8 minute

1 hrs                     1500/-                                                 5 minute

 

3.     News time :

Broadcasting Time :                                                             Rate

           In between news                                                   120/- per spo

           Before news                                                           100/- per spot

           After news                                                               80/- per spot

 

उल्लेखित विज्ञापन दर भएपनि वार्षिक रुपमा विज्ञापन प्रसारण गराउन ईच्छुक व्यवसायिक प्रतिष्ठानको हकमा दर रेटमा विचार गर्न सकिनेछ । विज्ञापन प्रसारण गर्ने सवालमा हामीले अन्य भन्दा अली फरक खालको प्रावधान पनि ल्याएका छाँै । विज्ञापन प्रशारण गर्न ईच्छुकहरुका लागी हामीले मासिक १५ हजार , २५ हजार र ३५ हजारको प्याकेजको तयारी गरेका छाँै । उल्लेखित प्याकेज अनुसार यहाँको विज्ञापन निम्नानुसार प्रशारण गर्न सकिनेछ । 
मासिक १५ हजारको हकमा : दिनमा १५ पटक
मासिक २५ हजारको हकमा : दिनमा ३० पटक
मासिक ३५ हजारको हकमा : दिनमा ४० पटक